Odszkodowania za śmierć

Niespodziewana, przedwczesna i tragiczna śmierć osoby bliskiej jest jedną z najbardziej bolesnych i trudnych sytuacji, jaka może nas spotkać.

Choć żadne pieniądze nie przywrócą życia najbliższej osobie, finansowa rekompensata za jej śmierć pozwoli godnie żyć, szczególnie jeśli zmarły wnosił znaczny wkład finansowy do gospodarstwa domowego, jak również pomoże bliskim zmarłego odnaleźć się w tej nowej, niełatwej sytuacji i będzie stanowiła zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. W ramach proponowanego przez nas wsparcia prawnego pomagamy sformułować konieczne do wypłacenia świadczenia wnioski, które w zależności od sytuacji obejmują:


  • zwrot kosztów pogrzebu i związanych z nim usług,

  • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,

  • zadośćuczynienie za śmierć,

  • renta.


Dążymy do szybkiego ukończenia prowadzonej sprawy, reprezentując klienta na każdym etapie postępowania. Rodzinom ubiegającym się o odszkodowania za śmierć udzielamy porad prawnych, dotyczących zaistniałej sytuacji, a także możliwości uzyskania poszczególnych świadczeń.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?
O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może ubiegać się każdy, kto taką osobę stracił.

W jakim terminie można ubiegać się o odszkodowanie?
Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmieci.

Co przysługuje z tytułu wypadku śmiertelnego?
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka typów zadośćuczynienia w formie rekompensaty pieniężnej.

Zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem
Świadczenie to stanowi rekompensatę poniesionych kosztów leczenia powypadkowego zmarłego oraz kosztów pogrzebu. Koszty pochówku obejmują dość szerokie spektrum wydatków, do których zaliczyć można koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe, związane z organizacją pogrzebu. O świadczenie to można ubiegać się niezależnie od przysługującego odszkodowania z ZUS.
Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
Świadczenie to w swym założeniu rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne. W postępowaniu odszkodowawczym pod uwagę brany jest wnoszony przez zmarłego do gospodarstwa domowego wkład materialny (finansowy), jak i/lub wkład niematerialny (np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci, opiekę itp.).
Zadośćuczynienie za krzywdę
Świadczenie to ma na celu zrekompensowanie krzywdy moralnej, czyli bólu, cierpienia, poczucia straty, uszczerbku więzi emocjonalnych, nadszarpnięcia prawa do życia w rodzinie oraz do miłości, poczucia osamotnienia oraz problemów psychicznych, doznanych w wyniku wypadku i śmierci bliskiej osoby. Na wysokość zadośćuczynienia wpływa głównie relacja powoda/powódki i osoby zmarłej – im bliższe pokrewieństwo lub im silniejsza więź między tymi osobami, tym odszkodowanie może być wyższe.
Renta
Renta jest świadczeniem dodatkowym, przyznawanym oprócz wymienionych powyżej rodzajów odszkodowań. Renta przysługuje osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (współmałżonek, dzieci, rodzice) i/lub którym regularnie dostarczał środki do życia. Na wysokość renty wpływają m.in. dochody zmarłego oraz część dochodów przeznaczana przez niego na rzecz osoby bliskiej/rodziny. O ile opisane wcześniej rodzaje świadczeń wypłacane są jednorazowo, renta wypłacana jest co miesiąc – stąd też warto starać się o jej otrzymanie, by zapewnić sobie i rodzinie bezpieczeństwo finansowe na wiele lat.

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia prawników naszej Kancelarii. W tych trudnych chwilach jesteśmy po to, by udzielić niezbędnej pomocy w uzyskaniu należnego Ci zadośćuczynienia i odszkodowania. Możesz liczyć na naszą skuteczność, jak również na takt i poszanowanie pamięci bliskiej Ci osoby.
home-tabs